Köyümüzün Tarihi

2010 köy sb

Köyümüzün tarihi ile ilgili en kapsamlı bilgiyi Ege üniversitesi Edebiyat fakültesi Tarih bölümünde görev yapan Prof. M.Akif ERDOĞRU’nun 1998 yılı baskısı ve 1989 yılında doktora tezi olarak sunmuş olduğu Osmanlı yönetiminde Beyşehir Sancağı (1522-1584) adlı kitabında görebilmekteyiz.

Söz konusu kaynakta, 1584 yılında III.Murad zamanında yapılan nüfus sayımında köyümüzün Ahırlı’ya bağlı bir mahalle olduğu ve burada yaşayan erkeklerin lakaplarına göre yazıldığı, kadınların find bride ise isimlerinin geçmediği  ve yine; o dönemde yaşayan insanların yazın yaylaklara (yaylak olarak; Yakınağaç, Hisar, Sülek, Musa, Suarası isimleri geçmektedir.) çıktığı ve buraya giden yerli halk ve reayadan(Yabancı uyruklu) vergi adı altında akçe alındığı şeklinde bilgiler verilmektedir.

Köyümüzün tarihi ile ilgili bir diğer bilgi ise, Konya’nın Köy ve Yer Adları isimli 1941 basım tarihli kaynağa dayanmaktadır. Bu kaynakta, Orta Asya’dan Anadolu’ya yapılan göçler sırasında Akdeniz sahillerine gelen Orta Asya Türklerinden Özbeklerin Karaca aşiretinin şu anda bölgemizde bulunan; Orta Toroslar’ daki yaylalara çıktıkları ve daha sonra konar-göçer olan bu aşiretlerin bu bölgelere aileler halinde gelip yerleştiklerinden söz edilmektedir. Bu hususla ilgili bir rivayete göre de bir ailenin Ahırlı’dan çeşitli nedenlerle bu bölgeye geldiği ve burada yerleşerek köyü teşkil ettiği yönündedir.

Ayrıca, söz konusu kitabın Yavuz Sultan Selim dönemini de kapsayan 1522-1584 yıllarına kadar olan bölümünde, köyümüzün yerleşim yeri olarak isminin geçmediği görülmektedir. Hatta bölgenin o döneme ait arşiv haritasında dahi köyün ismi bulunmamaktadır. Bu bilgiden yola çıkarak, köyümüzün bu tarihlerden sonra kurulmuş bir yerleşim yeri olarak anlaşılmaktadır. 1580li yıllarda III.Murad zamanında belirgin olarak Süberte, Avrana, Çiftlik, Sandı, Eldoğan, Büyüköz ve Küçüköz, Akkise, Meyre, Gündüğün, Aliçerçi köylerinin isimleri bulunmaktadır. Bu bölgede Osmanlı Süvari Birliklerine at yetiştirildiği; Çiftlik ve Sandı civarında tarım yapıldığı, Ahırlı ve çevresinde atlara bakıldığı ve bölgenin Beyşehir Sancağına bağlı olduğu yazmaktadır. O dönemde Bozkır nahiye, Şeydişehir kaza olarak Beyşehir Sancağına, Beyşehir Sancağı da Karaman vilayetine bağlı idi.

Rivayete göre köyün ismi Merhum Hacı Mehmet isimli köy sakininin evinin önündeki bahçede bulunan tarihi bir kuyudan (köyümüzün aşağısında-kuzeydoğusunda bulunan köy çeşmesinin suyunun bu find bride scam kuyudan avgun dediğimiz bir kanalla aktığı görülür.) gelmekte olup, söz konusu kuyunun derin ve dibinin karanlık olmasından dolayı imaen “Karaca Kuyu” denildiği rivayet edilir.

Köyün ismi ile ilgili bir yorum ise; yukarıda adı geçen kaynakta geçtiği üzere, Özbeklerin Karaca aşiretinden gelen ailelerin bölgeye yerleşimleriyle ilişkili olarak; “Karacaların Kuyusu” şeklinden anılıp sonradan “Karacakuyu” olarak anıldığı şeklindedir.

Son olarak, 6/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden 30 Mart 2014 tarihli mahalli idareler seçiminin ardından köyümüz mahalleye dönüşmüştür.
Kaynak araştırması: Ünal COŞKUN